Dopuna stranice PopUp Close
FARMAKOLOGIJA: HELICOCIN /Amoksicilin, Metronidazol/
Sastav: Jedna ovalna film tableta sadrži amoksicilin 750 mg (u obliku tnhidrata), jedna okrugla film tableta sadrži metromdazol 500 mg.

Dejstvo

Amoksicilin je polusintetski penicilin. Deluje baktericidno nagram pozitivne mikroorganizme i gram negativne mikroorganizme u koje spada i helicobacter pylori.

Metronidazol je derivat Imidazola. Ispoljava bakteriostatski i baktericidni efekt. Baktericidne koncentracije metronidazola neznatno su više od bakteriostatskih koncentracija. Metronidazol deluje na sledeće mikroorganizme: anaerobne gram negativne mikroorganizme, anaerobnegram pozitivne bacile, anaerobne grampozitivne koke, Trichomonas vaginans, Entamoeba hystohtica, Gradia, Baiantidium coh i helicobacter pylori.
Amoksicilin i metronidazol se dobro resorbuju iz digestivnog trakta. Biološka iskoristljivost ovih lekova je skoro potpuna.

Amoksicilin se neznatno metaboliše u organizmu i uglavnom se izlučuje u nepromenjenom obliku preko bubrega.

Metronidazol se metaboliše u jetri i u obliku svojih aktivnih metabolita se izlučujepreko bubrega. Insuficijencija jetre i insuficijencija bubrega uslovljavaju sporije metabolisanje, odnosno sporije izlučivanje metronidazola. Metronidazol prolazi kroz placentarnu barijeru.

Indikacije: Helicocin se primenjuje za uništavanje Helicobacter Pylori u mukozi želuca kod oboljenja za koja ovaj mikroorganizam može biti etiološki faktor, a to su: Hronični aktivni gastritis, Hronični recidivirajući ujkus duodenuma (ili "ulkusna bolest") i to u kombinaciji sa konvencionalnom antiulkusnom terapijom.

Doziranje i način primene

Tablete Amoksicilina i Metronidazola se primenjuju na prazan želudac u vreme obroka, sa proizvoljnom količinom vode.

Doze: jedna ovalna tableta amoksicilina (750 mg) i jedna okrugla tableta metronidazola (500 mg) tri puta na dan (ujutru, u podne i uveče)

Tableti se uzimaiu jedna za drugom. Doze preparata treba smanjiti kod postojanja izrazite insuficijencije bubrega (klirens kreatinina manji od 30 ml/min), kao i kod insuficijencije jetre. Kod ovakvih slučajeva primenjuje se jedna ovalna tableta amoksicilina i jedna okrugla tableta metronidazola (ujutru i uveče).

Neželjeni efekti

Gastrointestinalni: nauzeja, dijareja, povraćanje, gubitak apetita i opstipacija. Ako dijareja dugo traje i pogoršava se, mora se imati na umu mogućnost pojave pseudomembranoznog kolitisa. Glositis i stomatitis mogu da budu posledica superinfekcije kandidom. Metronidazol može da izazove osećaj metalnog ukusa u ustima, suvoću usta, obložen jezik i kongestiju sluzokože nosa. Metronidazol može, u retkim slučajevima, da izazove pojavu hepatitisa. Reakcije preosetljivosti javljaju se na obe komponente preparata.

Na amoksicilin (kao i na druge peniciline): urtikariia, egzantem, groznica, bol u zglobovima, eritem multiforme, eksfolijativni dermatitis, angioneurotski edem, intersticijalni nefritis, trombocitopenija, leukopenija, agranulocitoza, eozinofilija (javljaju se kao reverzibilni poremećaji koji nestaju posle nekoliko dana). U izuzetnim slučajevima, amoksicilin može (kao svi drugi penicilini) da izazove i anafilaktički šok.
Na metronidazol, kao reakcije preosetljivosti, mogu da se pojave: urlikanja, egzantem i vrlo retko groznica.

Kao i pri primeni drugih penicilina, velike doze amoksicilina mogu da povećaju rizik od pojave grčeva centralnog porekla, posebno kod «*pileptiČara, ili bolesnika sa meningitisom ili insuficijeneijom bubrega. Metronidazol može, vrlo retko, posle dugotrajne primene da uzrokuje pojavu vrtoglavice, ataksije, konfuzije, depresije, konvulzije, glavobolje, drhtavice, nesanicu i periferne neuropatije. Dizurija i cistitis mogu biti neželjeni efekti metronidazola. Posle primene ovog leka urin može biti obojen crvenom ili mrkom bojom, ili dekolorisan (usled prisustva metabolita metronidazola). Blago izraženo povišenje serumske transaminaze (SGOT) zabeleženo je kao neželjeni efekt amoksicilina.

Kontraindikacije

Preparat Helicocin se ne primenjuje osobama mlađim od 18 godina.
Preosetljivost na amoksicilin (ili peniciline) i metronidazol (ili nitroimidazole). Moguća je pojava ukrštene preosetljivosti između amoksicilina i cefalosporina, akutni poremećaji centralnog nervnog sistema, krvne diskrazije. Graviditet, Period dojenja.


Upozorenje

Preparat Helicocin ne treba primenjivati pri postojanju mononukleoze (Pfeiffer-ova bolest), kao ni kod limfatičke leukemije. Kod ovakvih slučajeva neželjeni efekti amoksicilina (raš na koži) mogu biti jako izraziti.

Ne preporučuje se primena preparata Helicocin pri postojanju teških gastrointestinalnih poremećaja, jer ovaj preparat može da potencira i produži simptomatologiju ovih poremećaja (povraćanje i dijareja).

Posebna opreznost potrebna je prilikom primene leka bolesnicima koji su preosetljivi na amoksicilin (na peniciline). Opreznost je potrebna i prilikom primene leka bolesnicima sa insuficijencijom jetre.

Posebna uputstva za primenu leka

Preparat Helicocin treba primenjivati istovremeno sa drugim antiulkusnim sredstvima (H2 blokator, sukralfat, omeprazol, soli bizmuta).

Lečenja treba započeti istovremeno, ako to bolesnik podnosi. Zalečenje ulkusa posle ovakve terapije je brže. Uzimanje alkohola treba zabraniti prilikom primene preparata Helicocin.

Ako se zbog upornih i teških dijareja posumnja na pojavu pseudomembranoznog kolitisa, terapiju treba prekinuti i primeniti vankomicin peroralno.

Uz preparat Helicocin ne treba primenjivati lekove koji inhibišu peristaltiku creva. Pacijenta treba upozoriti da ovaj preparat može da izazove alergijske reakcije. Moguća je infekcija (pre svega gljivicama) za vreme primene ovog leka. Ako se to desi, treba primeniti odgovarajuću terapiju.

Bolesnike na antikoagufantnoj terapiji treba stabilizovati pre primene preparata Helicocin, a zatim ih pažljivo pratiti u toku terapije.

Ako se pojave poremećaji CNS ili poremećaji perifernih nerava, terapiju treba odmah prekinuti. Ponovnu terapiju treba ordinirati posle utvrđivanja pozitivnog testa na helicobacter pylori. Ako je metronidazol izazvao krvne diskrazijeu prvom tretmanu, terapija može da se ponovi tek posle šest nedelja, najmanje.

Interakcije sa drugim lekovima

Istovremena primena probenecida smanjuje izlučivanje amoksicilina, a isto tako, dovodi do smanjenja distribucije i difuzije amoksicilina u tkiva i tkivne tečnosti. Istovremena primena antacida smanjuje resorpciju amoksicilina.
Moguća je pojava lažnog pozitivnog testa prilikom određivanja koncentracije glukoze u krvi pomoću neenzimske metode. Ovo može biti slučaj i prilikom određivanja bilirubina.
Prilikom uzimanja alkohola, u toku terapije metronidazolom, pojavljuje se reakcija slična onoj posle uzimanja disulfirama. Alkoholni sindrom fetusa može da se pojavi ako se za vreme graviditeta, uz metronidazol, konzumira alkohol. U ovakvim slučajevima pojavljuje se citotoksičnost i teratogenost usled delovanja acetaldehida.
Istovremena primena metronidazola i disulfirama može da prouzrokuje psihički sindrom. Metronidazol može da smanji koncentraciju aztreonama u serumu (za oko 19%), prilikom istovremene primene ova dva leka.
Potenciranje antimikrobnog delovanja na anaerobe pojavljuje se prilikom istovremene primene metronidazola i doksicilina.
Cimetidin inhibiše metabolisanje metronidazola u jetri, a posledica toga je povećanje koncentracije metronidazola u krvi. Dugotrajna primena induktora mikrozomnih enzima jetre (npr. barbiturata) povećava metabolisanje metronidazola, zbog čega se uz primenu standardnih doza ne pojavljuje uobičajeni efekt.

Metronidazol potencira antikoagulantni efekt varfarina. Uticaj na dijagnostičke parametre: metronidazol može da utiče na rezultate analiza SGOT, SGPT, LDH i triglicerida.

Predoziranje i lečenje trovanja

Nisu opisani slučajevi trovanja amoksicilinom. Opisani su slučajevi trovanja metronidazolom (posle uzimanja 30 g). Specifičan antidot za ovo trovanje ne postoji. Primenjuju se uobičajene mere odstranjivanja leka iz digestivnog trakta i druge mere.

Naćin čuvanja: Čuvati na temperaturi od 15 - 25° C, zaštićeno od svetlosti i vlage.
Način izdavanja: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.
Odgovorni autori:
Hemofarm, Vršac
Biochemie, Austrija
 
Naša baza podataka sadrži deo o lekovima, njihovom sastavu, dejstvu, načinu upotrebe ... sa posebnim akcentom na kontraindikacije i neželjena dejstva. Ako uočite grešku u opisu, molimo vas da nam na to skrenete pažnju. To možete učiniti klikom na: LINK
Ako sta na ovu stranicu došli sa našeg pretraživača /mojlekar.com/ onda lične stranice sa biografijama dobijate u PopUp prozoru. Zatvorite ga klikom na: LINK
Ako ste na ovu stranicu došli sa nekog svetskog pretraživača /Google, Yahoo, Bing .../ onda niste u PopUp prozoru. Posetu našem sajtu možete nastaviti ako kliknete na: LINK.
 
Copyright © medicina.rs, Beograd, Srbija, 2005, 2010; All Rights Reserved; Ukoliko imate primedbi na funkcionalnost sajta, molimo Vas da nam se javite. Za tačnost podataka koje dobijete pretragom, odgovorno je isključivo ovlašćeno lice zdravstvene organizacije koja nam je podatke dostavila.